Retro ýakymly kofe kubogy Pot Phnom Penh kremi günortan çaý kafesi keramiki çaý kubogy aşhana nahary we bar Kawaii

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Retro ýakymly kofe kubogy Pot Phnom Penh kremi günortan çaý kafesi keramiki çaý kubogy aşhana nahary we bar Kawaii
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Retro ýakymly kofe kubogy Pot Phnom Penh kremi günortan çaý kafesi keramiki çaý kubogy aşhana nahary we bar Kawaii

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň hakykatdanam iň ýokary netijäniň, goşmaça üpjün edijiniň, lomaý gara altyn keramiki kofe kubogy we küýzäniň arzan bahadan arzan bahasy üçin şahsy aragatnaşyk, önümlerimiz we çözgütlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ygtybarlydyr diýip hasaplaýarys. we yzygiderli üýtgeýän ykdysady we sosial zerurlyklary kanagatlandyryp biler.
Hytaý kubogy we kofe kubogynyň bahasy üçin arzan baha, Kompaniýa, "adamlar bilen gowy, bütin dünýä hakyky, siziň kanagatlanmagyňyz biziň gözlegimiz" işewürlik pelsepesine esaslanýan önümiň hiline we hyzmat hiline uly ähmiýet berýär.Müşderiniň nusgasyna we talaplaryna laýyklykda bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we şahsylaşdyrylan hyzmat bilen dürli müşderileri hödürlemek üçin zatlary dizaýn edýäris.Kompaniýamyz, daşary ýurtlardaky we daşary ýurtly dostlary görmek, hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak we umumy ösüşi gözlemek üçin mähirli garşylaýar!

5
1

PARAMETERLER

1
2
Önümiň ady: Retro ýakymly kofe kubogy Pot Phnom Penh krem ​​günortanlyk çaý kafesi keramiki çaý kubogy aşhana nahary we bar Kawaii
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml altyn çaýylan käseler we gazanlar

220ml altyn çaýylan käseler we gazanlar

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Diňe bir aýratyn müşderä size ajaýyp hyzmatlary hödürlemek üçin elimizden gelenini etmeris, alyjylarymyzyň arzanladylan lomaý satuw täze dizaýny ak farfor kofe kubogy we Saucer Gold Rim üçin alyjylarymyz tarapyndan hödürlenýän islendik teklibi almaga taýýardyrys, harytlarymyz ajaýyp meşhurlygy gowy görýärler müşderilerimiziň arasynda.Sarp edijileri, kiçi telekeçilik birleşiklerini we dünýäniň dürli künjeklerinden gowy dostlary biziň bilen habarlaşyp, özara artykmaçlyklar üçin hyzmatdaşlygy gözlemegini garşylaýarys.
Çemçe bahasy bilen lomaý satuw Hytaý sowgat programma üpjünçiligi we keramiki küýze, arzan bahadan halkara söwdasyndaky maglumatlardan peýdalanyp bilersiňiz, onlaýn we awtonom ýerlerden alyjylary garşylaýarys.Biziň hödürleýän oňat hilli çözgütlerimize garamazdan, satuwdan soňky hünärmenler toparymyz tarapyndan täsirli we kanagatlanarly maslahat hyzmaty berilýär.Önüm sanawlary we jikme-jik parametrler we beýleki maglumatlar, soraglaryňyz üçin öz wagtynda iberilýär.Şonuň üçin korporasiýamyz hakda soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberip ýa-da bize jaň etmeli.ou, şeýle hem, salgy sahypamyzy web sahypamyzdan alyp, önümlerimizi gözden geçirmek üçin kompaniýamyza gelip biler.Özara üstünlikleri paýlaşjakdygymyzy we bu bazardaky ýoldaşlarymyz bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýjakdygymyza ynanýarys.Soraglaryňyza garaşýarys.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5