Biz hakda

Tangshan Win-win International Co ,.Ltd.

Biziň markamyz, keramiki gap-gaç önümlerini we ygtybarly hilini eksport etmekde 20 ýyllyk tejribämiz bilen belli

1

Kompaniýanyň tertibi

“Tangshan Win-Win Co., Ltd.” 20 ýyldan gowrak professional keramiki gap-gaç önümlerini eksport etmek tejribesine eýe,“Tangshan Win-Win Co., Ltd.” Hytaýyň keramiki paýtagtynda 2005-nji ýylda döredildi.

Hebeý welaýatynyň Tangşan şäheri.Biziň markamyz, keramiki gap-gaç önümlerini we ygtybarly hilini eksport etmekde 20 ýyllyk tejribämiz bilen belli.

Kompaniýanyň ajaýyp önümçilik tehnologiýasy, hünärmen toparlary, ýokary derejeli önümçilik kuwwaty we berk döwrebap dolandyryş bilen 30,000 inedördül metrlik kooperatiw önümçilik meýdany bar.Win-win keramika adaty ussatlygy häzirki zaman tehnologiýasy bilen birleşdirýär, önümleri täzelemek we çeperçilik stilini ýöretmek syýasatyna eýerýär;dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ajaýyp önümleri hödürleýäris.

2
3
4

Win-Win keramika sergi otagy

800 inedördül metr meýdany eýeleýän Hebeý welaýatynyň Tangshan şäherinde kompaniýanyň baş edarasyny we sergi zalyny gurduk.Uly sergi otagymyz reňkli çin saçak gap-gaçlaryny, ak çin saçak gap-gaçlaryny, çaý çin saçak gap-gaçlaryny, süňk çin saçak gap-gaçlaryny, täze süňk saçak gap-gaçlaryny, daşdan ýasalan çin gap-gaç gap-gaçlaryny we ş.m. görkezmäge bagyşlanýar.

Müşderileriň saýlamagy üçin dürli görnüşler we ululyklar bar we umumy sany on müňlerçe bolup biler.

2

Win-Win keramiki topary

Süňk çininde, täze süňk çininde, farfor önümlerinde we daş önümlerinde hödürleýän önümlerimiziň görnüşi bar bolan stillerden we dizaýnlardan ýa-da aýratynlyklaryňyza görä ýörite dizaýnlary döredip biler. Köp görnüşli nagyşlary geýip ýa-da aşak edip bilersiňiz. Ownuk tagamlar we paýlaşmak üçin restoran stilindäki tagamlar. Dünýäniň dürli künjeklerinden dizaýnerler we suratkeşler bilen aýratyn dizaýn döretmek üçin işleýäris.

Haýsy görnüşde bolsa-da, winwin keramiki tagamy, bahasy we müşderi tarapyndan berilýän hil boýunça talaplaryňyzy ýerine ýetirmäge çalyşar.

Ösüş taryhy

“Win-win Ceramics Co., Ltd.” dünýä täze keramiki nahar medeniýetini görkezer we esasan keramiki gap-gaç önümlerine esaslanýan ajaýyp halkara markasyny döreder.-Eňiş gazanmak üçin geljegi döretmek üçin siziň bilen uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna garaşýarys.

Taryh

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5