Iňlis günortanlyk çaý kubogy kofe toplumy Öýde toý sowgady elde boýamak Altyn günbatar restorany Süňk-Hytaý kubogy sowgat

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Iňlis günortanlyk çaý kubogy kofe toplumy Öýde toý sowgady elde boýamak Altyn günbatar restorany Süňk-Hytaý kubogy sowgat
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iňlis günortanlyk çaý kubogy kofe toplumy Öýde toý sowgady elde boýamak Altyn günbatar restorany Süňk-Hytaý kubogy sowgat

Biziň toparymyz ahyrky ulanyjylarymyza we müşderilerimize iň oňat ajaýyp we agressiw göçme sanly önümleri we Korol dizaýn çaý kubogy we sous üçin önümçilik kompaniýalary üçin çözgütler bilen üpjün etmeli, Öňe barýarkak, barha giňeýän önümlerimizi synlaýarys. hyzmatlarymyzy gowulandyrmak.
Hytaý Korollyk çaý kubogy toplumy we altyn dizaýn çaý kubogy toplumynyň bahasy üçin önümçilik kompaniýalary, kompaniýamyz täze pikirleri, berk hil gözegçiligini, hyzmatlaryň doly toplumyny özüne çekýär we ýokary hilli çözgütleri kabul edýär.Biziň işimiz "ilki bilen dogruçyl we ygtybarly, amatly baha, müşderi" etmegi maksat edinýär, şonuň üçin müşderileriň köpüsiniň ynamyny gazandyk!Biziň çözgütlerimiz we hyzmatlarymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň!

2
1

PARAMETERLER

1
3
Önümiň ady:Iňlis günortanlyk çaý kubogy kofe toplumy Öýde toý sowgady elde boýamak Altyn günbatar restorany Süňk-Hytaý kubogy sowgat
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml ak altyn käse we gazana

220ml ak altyn käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Ilki bilen hil we Müşderi Supremeokary, müşderilerimize iň gowy hyzmat bermek üçin görkezmelerimizdir. Häzirki wagtda, oňat dizaýn edilen 2022-nji ýylyň iň täze dizaýn Täze ýyl keramiki kubogyna has köp isleg bildirmek üçin öz ugrumyzda iň gowy eksportçylardan biri bolmak üçin elimizden gelenini edýäris. we Saucer, Söýgi keramiki kubogy we “Stand with Saucer”, guramaňyzy aňsatlaşdyrmak üçin hökman biri-birimiziň ýanymyzda bolmagyňyzy hoş geldiňiz.Öz kiçi işiňiz bilen meşgullanmak isleseňiz, adatça iň uly hyzmatdaşyňyz bolduk.
Gowy işlenip düzülen Hytaý Mug we Ro Christmasdestwo Mug bahasy, hiliň esasy ýörelgesine esaslanyp, ösüşiň açarydyr, müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary bolmaga çalyşýarys.Şeýle bolansoň, geljekki hyzmatdaşlygymyz üçin ähli gyzyklanýan kompaniýalary biziň bilen habarlaşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys, köne we täze müşderileri gözlemek we ösdürmek üçin bilelikde elleşmegini garşylaýarys;Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Sag boluň.Ösen enjamlar, berk hil gözegçiligi, müşderilere gönükdirilen hyzmat, inisiatiwanyň gysgaça mazmuny we kemçilikleri gowulandyrmak we giň önümçilik tejribesi bize has köp müşderiniň kanagatlanmagyny we abraýyny kepillendirýär, bu bolsa öz gezeginde bize has köp sargytlar we peýdalar getirýär.Haýsydyr bir önümimiz we çözgütlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Sorag ýa-da kompaniýamyza baryp görmek mähirli garşylanýar.Siziň bilen ýeňiş gazanmak we dostlukly hyzmatdaşlyga başlamaga tüýs ýürekden umyt edýäris.Has giňişleýin maglumaty web sahypamyzda görüp bilersiňiz.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5