Klassiki küýzegär kofesi nagyşly kofe kubogy Saucer Vintage Latte Cup Latte sungat kofe kubogy farfor ertirlik süýt kubogy

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Klassiki küýzegär kofesi nagyşly kofe kubogy Saucer Vintage Latte Cup Latte sungat kofe kubogy farfor ertirlik süýt kubogy
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Klassiki küýzegär kofesi nagyşly kofe kubogy Saucer Vintage Latte Cup Latte sungat kofe kubogy farfor ertirlik süýt kubogy

Öňegidişligimiz ösen önümleriň, ajaýyp zehinleriň we ajaýyp hilli ýokary hilli keramiki kofe kuboklary we küýzeler üçin birnäçe gezek güýçlendirilen tehnologiýa güýçlerine baglydyr, biziň korporasiýamyz dünýäniň dürli künjeklerinden gowy dostlary görmek, derňemek üçin mähirli garşylaýar. we gurama barada gepleşik geçirmeli.
Ajaýyp hilli Hytaý keramiki küýzesi we keramiki kofe kubogynyň bahasy, ähli müşderilerimiz bilen uzak möhletli we girdeji gazanýan işewür gatnaşyklar guruň, üstünligi paýlaşyň we harytlarymyzy dünýä ýaýmak bagtyndan lezzet alyň.Bize bil baglaň we has köp gazanarsyňyz.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, elmydama iň gowy üns berýändigimizi kepillendirýäris.

4
1

PARAMETERLER

1
5
Önümiň ady: Klassiki küýzegär kofesi, kofe kubogy Saucer Vintage Latte Cup Latte Art Kofe Kubogy Farfor Ertirlik Süýt Kubogy
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml ýumurtga nokady we gazana

220ml ýumurtga nokady we gazana

220ml polka nokat käse we gazana

220ml polka nokat käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Ösüşi nygtaýarys we Saucer bilen iň köp satylýan adaty keramiki ak kofe kubogy üçin her ýyl bazara täze harytlar hödürleýäris, müşderileriň artykmaçlygy we kanagatlanmagy adatça iň uly maksadymyzdyr.Bize jaň ediň.Bize pursat beriň, size garaşylmadyk zat hödürläň.
Saucer we Kofe kubogynyň bahasy bilen iň köp satylan Hytaý kubogy, kompaniýamyz satmak diňe bir girdeji gazanmak bilen çäklenmän, kompaniýamyzyň medeniýetini dünýä tanatmak diýip hasaplaýar.Şeýlelik bilen, size çyn ýürekden hyzmat etmek we bazardaky iň bäsdeş bahany hödürlemek üçin köp işleýäris

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5