Kofe kubogy we tabak, adaty ýönekeý keramiki arassa reňk bilen boýalan Bronzing kubogy Öý ofisinde ertirlik süýt kubogy

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Kofe kubogy we tabak, adaty ýönekeý keramiki arassa reňk bilen boýalan Bronzing kubogy Öý ofisinde ertirlik süýt kubogy
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kofe kubogy we tabak, adaty ýönekeý keramiki arassa reňk bilen boýalan Bronzing kubogy Öý ofisinde ertirlik süýt kubogy

"Hil has ýokary, Hyzmatlar iň ýokary, durýanlar birinji" diýen dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we arzan bahaly lomaý ak süýümli hytaý farfor keramiki kofe çaý kubogy we sous toplumy üçin ähli müşderiler bilen üstünlik dörederis we tüýs ýürekden garşylaýarys bize gelmäge gel.Geljekde ajaýyp hyzmatdaşlygy alarys diýip umyt edýäris.
"Nol kemçilik" maksady bilen Hytaýyň farfor önümi we çaý toplumynyň arzanladyş bahasy.Daşky gurşawa we sosial netijelere ideg etmek üçin işgärleriň jemgyýetçilik jogapkärçiligini öz borjy hökmünde görüň.Bilelikde ýeňiş gazanmak maksadyna ýetmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy görmäge we ýol görkezmäge çagyrýarys.

4
1

PARAMETERLER

1
3
Önümiň ady: Kofe kubogy we tabak, adaty ýönekeý keramiki arassa reňk bilen boýalan Bronzing kubogy Öý ofisinde ertirlik süýt kubogy
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml goýy ýaşyl käse we gazana

220ml goýy ýaşyl käse we gazana

220ml süýtli ak käse we gazana

220ml süýtli ak käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Internet marketingi baradaky bilimlerimizi dünýäde paýlaşmaga we iň agressiw satuw bahalarynda size laýyk zatlary maslahat bermäge taýýardyk.Şeýlelik bilen “Profi” gurallary size puluň iň oňat peýdasyny berýär we biz biri-birimiz bilen 100% özboluşly zawod lomaý keramika kubogyny, Saucer Customizeed şekilli reňk dizaýnlary bilen döretmäge taýýardyk, Sauser restorany kofe bar markasynyň mahabat sowgatlary bilen myhmanhana farfor kofe kubogy aragatnaşyk gurmak we diňlemek, başgalara görelde görkezmek we tejribe öwrenmek arkaly adamlara güýç bererin.
100% özboluşly zawod Hytaý keramiki kofe kuboklary we keramiki kofe küýzesiniň bahasy, köp ýyllyk iş tejribesi, indi ýokary hilli önümler we çözgütler we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlary hödürlemegiň möhümdigine düşündik.Üpjün edijiler bilen müşderileriň arasyndaky köp mesele aragatnaşygyň pesligi bilen baglanyşykly.Medeni taýdan üpjün edijiler düşünmeýän zatlaryny sorag etmekden çekinip bilerler.Islän zadyňyzy islän wagtyňyz garaşýan derejäňize ýetirmek üçin şol päsgelçilikleri aýyrýarys.has çalt gowşuryş wagty we isleýän önümiňiz biziň ölçegimizdir.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5