Cewropa keramiki kofe kubogy döredijilik ýönekeý el bilen boýalan keramiki toplum kubogy sowgat gutusy Döwrebap dizaýn kofe kubogy toplumy

Gysga düşündiriş:

Arza Myhmanhana we restoran
Marka ady WINWINCERAMICS
Gelip çykan ýeri TANGSHAN, HEBEI, Hytaý
Iň pes sargyt 1000 toplum
Bahanyň möhleti EXW / FOB GUANGZHOU ORA-DA ŞENZHEN
Tölegiň şerti T / T, Günbatar Bileleşik, ALIBABA Söwda kepilligi
Gurşun wagty 5-10 GÜN AOCDAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA, 35-45 GÜN
Harydyň ady Cewropa keramiki kofe kubogy döredijilik ýönekeý el bilen boýalan keramiki toplum kubogy sowgat gutusy Döwrebap dizaýn kofe kubogy toplumy
Material PORCELAIN / Keramika

 


 • a1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 5

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Cewropa keramiki kofe kubogy döredijilik ýönekeý el bilen boýalan keramiki toplum kubogy sowgat gutusy Döwrebap dizaýn kofe kubogy toplumy

Biziň maksadymyz, bäsdeşlik nyrhlarynda ýokary hilli önümleri hödürlemek we ýer ýüzündäki sarp edijilere iň ýokary goldaw bermek.Biz ISO9001, CE we GS kepillendirilen we Designokary kesgitli kofe kubogy we dizaýn bilen ýokary hilli spesifikasiýalaryna berk eýerýäris, esasy maksatlarymyz, sarp edijilerimizi dünýäde ýokary hilli, bäsdeşlik satuw bahasy, kanagatlanarly üpjünçilik we ajaýyp üpjün edijiler bilen üpjün etmek.
Definitionokary kesgitleme Hytaý kubogy we sous we çaý kubogy we sousyň bahasy, ilki bilen dogruçyl bolmak, şonuň üçin müşderilerimize diňe ýokary hilli önümler hödürleýäris.Işewür hyzmatdaş bolup bileris diýip umyt edýäris.Biri-birimiz bilen uzak wagtlap işewür gatnaşyk gurup biljekdigimize ynanýarys.Has giňişleýin maglumat we önümlerimiziň sanawy üçin erkin habarlaşyp bilersiňiz!Saç önümlerimiz bilen üýtgeşik bolarsyňyz !!

2
1

PARAMETERLER

1
3
Önümiň ady: Europeanewropa keramiki kofe kubogy döredijilik ýönekeý el bilen boýalan keramiki toplum kubogy sowgat gutusy Döwrebap dizaýn kofe kubogy toplumy
Marka ady: WIN-WIN
Kategoriýa: JANNAT DIZAYNY, PALACE STYLE
Material: Keramika
Baha: AAA GRADE
Ulanylýan modeller: myhmanhana, restoran, kafe, haşal ot.
Reňk: omörite reňk
Aýratynlyk: GORAMAK, ANTI-OXIDASI, A, ANTI-KORROSI TOA aňsat däl
Özbaşdaklaşdyrma: OEM / ODM

 

1

Gollanma satyn almak

1

OEM / ODM

Tabagyň düýbüne logotip goşmak, Islän zadyňyzy reňk bilen şekillendirmek

HYZMAT HYZMATY

CIF, DDU, DDP gowşuryş hyzmaty size hödürlenip bilner, diňe öýde galyp, harytlary almaly

HYZMAT Sowgat gutusy

Harytlary iki esse goramak üçin isleýän reňk gutularyňyzyň, içerki we daşarky bukjanyň CMYK bahasy

1

ÖNÜMLER KATALOGY

1
220ml reňkli altyn käse we gazana

220ml reňkli altyn käse we gazana

产品 页面 底部 活动 图
1

Sorag-jogap

1

1-nji sorag: Kataloglary iberip bilersiňizmi?

A1 : Elbetde, e-poçta salgyňyzy soň paýlaşmagyňyz üçin e-poçta salgyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?

A2 : Elbetde, nusga almak isleseňiz, jikme-jik habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

3-nji sorag: Önümlerde ýörite logo edip bilersiňizmi?       

A3 : Elbetde, talaplaryňyza görä ýörite logo we dizaýn edip bileris.(Şeýle hem, nusgalarymyzy siziň bilen paýlaşyp bilerdik)

4-nji sorag: Önümleriňiz mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuzmy?

A4 : Hawa, önümlerimiziň hemmesini mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bolýar.

5-nji sorag: Hytaýda ýük daşaýjy agentim ýok bolsa näme edip bilerin?

A5 own Eger öz wekiliňiz ýok bolsa, size iberiş hyzmatyny berip bileris.

6-njy sorag: Dinneware üçin şahadatnama barmy?

A6 : Hawa, önümlerimiz üçin ISO 、 FDA 、 LFGB ······ şahadatnamasy bar.

Mundan başga-da, müşderi başga import şahadatnamasyny etmek islese, synag bilen hyzmatdaşlyk ederis.

7-nji sorag: Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

A7 EX EXW / FOB / CIF / DDU / DDP söwda şertlerini berip bilerdik. Adatça kiçi restoran müşderisi ýaly kiçi sargyt üçin DDP üpjün ederis.Haryt almak olar üçin aňsat we ýük daşamak meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1

GÖRNÜŞ

1

Ygtybarly ýokary hilli we gaty gowy karz balynyň durmagy, iň ýokary derejedäki ýagdaýymyzda bize kömek etjek ýörelgelerimizdir.Lomaý keramiki kofe kuboklary we küýzeler, ýokary temperaturaly daşky gurşawy goramak kofe toplumlary üçin ýörite baha üçin "ýokary hilli, dükan iň ýokary" ýörelgesine eýerip, ýakyn geljekde size hyzmat etmegi tüýs ýürekden garaşyň.Kiçi telekeçiler bilen ýüzbe-ýüz gürleşmek we biziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy döretmek üçin firmamyza tüýs ýürekden hoş geldiňiz!
Hytaý keramiki küýzesi we keramiki kofe kubogynyň bahasy üçin aýratyn baha, elmydama müşderimize karz we özara peýdany saklaýarys, müşderilerimizi herekete geçirmek üçin ýokary hilli hyzmatymyzy talap edýäris.dostlarymyzy we müşderilerimizi kompaniýamyza baryp görmek we işimizi ugrukdyrmak üçin elmydama garşy alyň, önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, satyn alyş maglumatlaryňyzy onlaýn görnüşde hem iberip bilersiňiz, derrew siziň bilen habarlaşarys, çyn ýürekden hyzmatdaşlygymyzy saklaýarys we arzuw edýäris tarapyňyzdaky hemme zat gowy.

2 (3)
2 (2)
2 (1)
1

Hünär

1

“Win-Win” keramikasy, takmynan 20 ýyllap myhmanhana we restoran farfor nahar önümleri üçin hünärmen öndüriji.

Bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Önümlerimiz SGS, EC, FDA we LFGB şahadatnamalaryndan geçen Howpsuz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.

EKO-DOST

Atylylyga garşylyk, gap-gaç ýuwýan maşyn.

DIZAYN HYZMAT

ODM & OEM üýtgeşik dizaýnlar, şekiller, ululyklar we bezegler üçin elýeterlidir.

UNIQUE PATTERN

Ajaýyp görnüşi we açyk emeli bilen dürli reňk we nagyş.

AASsat arassalamak

Açyk we ýylmanak syrçaly önümler aňsat arassalanýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5