Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag.Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

J: Biz birnäçe kooperatiw zawodlary we daşary ýurtly alyjylara uzak wagtlap halkara söwdasynda hyzmat etmekde 20 ýyllyk iş tejribesi bolan söwda kompaniýasydyrys.

2-nji sorag: Zawodyňyz nirede?

J: Zawodymyz Hytaýda ýerleşýär.Uly sergi otagymyz Hebei welaýatynyň Tangshan şäherinde ýerleşýär

Siz we toparyňyz baryp görmäge hoş geldiňiz!

3-nji sorag: Sargyt goýmazdan ozal nusga iberip bilerinmi?

J: Hawa, materiallar we hil barlagy üçin nusgalar bar we ýük tölegleri alynýar.

4-nji sorag: Iň pes sargyt mukdary näçe?

J: Aýratyn önümlere görä gepleşik geçirilýär.

Umuman, 300 bölek ýa-da nahar toplumyny soraýarys.

5-nji sorag: Önümleriňiz haýsy materialdan ýasalýar?

J: Esasan üç görnüşli material bar: süňk çinasy, farfor we keramika.Hil bahalary üçin: Süňk Hytaý> Farfor> Keramika.Has giňişleýin maglumat isleseňiz, göni habarlaşyp bilersiňiz.

6-njy sorag: Önümleriňiziň hiline gözegçilik ulgamy barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Içimizde gaty berk gözegçilik ulgamy bar.Şol bir wagtyň özünde kompaniýamyz we önümlerimiz SGS, FDA, EC, ISO şahadatnamasyny daşardan geçirdi.

7-nji sorag: Paketiňiz nähili?Önümiň howpsuzlygy kepillendirilip bilnermi?

J: Adaty eksport gaplamasy, köplenç köpürjik bilen örtülen karton bilen, müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanyp bilner.

8-nji sorag: Önümçilik wagtyňyz näçe wagt?

J: Adatça önümçilik wagty 30 ~ 60 gün.

Üns beriň: gowşuryş wagty iň ýokary möwsümde we Hytaýyň Täze ýylynda has uzaldylýar.

9-njy sorag: specialörite öndürilen önümlerimizi öndürip bilersiňizmi?

J: Elbetde, çyzgylar bilen size ýöriteleşdirilen hyzmat / OEM we ODM hyzmatyny berip bileris.

10-njy sorag: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

J: Söwda kepilligi, kiçi gymmatlyk Western Union, T / T biziň üçin elýeterlidir.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5