Win-win keramiki suw käsesiniň boş emele gelmegi

Keramiki suw käsesiniň boş emele gelmegi (9 ädim)

Keramiki suw käsesiniň işi aşakdaky ýaly: galyndylary arassalamakgalyndylary ýapmakpalçyk zolaklary sürtmekboş çap etmekgalyndylary açmakboş kesmekbaglanyşykmöhürleme (harp)guratmak

1. Galyndylary arassalamak: hapalaryň ýaşyl bedene girmeginiň öňüni almak üçin modeliň iş ýüzüni arassalaň.

2. Galyplaryň ýapylmagy: blok modellerini birleşdiriň.Boş ýerleri çap etmek işinde, zerurlyklara görä, käbir galyplar ilki ýapylýar, käbirleri ýapylanda çap edilýär, käbir galyplar bölünýär we boş çap edilenden soň ýapylýar we ş.m.

3. Palçyk zolaklaryny dyzamak: Öwredilen palçygy palçyk tortlaryna sokuň ýa-da degişli galyňlykdaky palçyk zolaklaryna ýumuň.

4. Boş çap etmek: Palçyk torty ýa-da palçyk zolagyny modele salyň we eliňiz bilen belli bir galyňlyk bilen boş ýere uruň.

5. Galyp açylyşy: greenaşyl beden belli bir derejede gatylaşanda, modeli açyň.

6. Boş kesmek: palçyk nagşyny ýa-da boş ýeriň üstündäki deňsizligi tekizläň we tegelek guraly öwüriň.

7. Baglamak: gulak we aýak ýaly aksessuarlary ýaşyl bedene baglamak.

8. Marka (harp): awtoryň möhürini bedeniň aşagyna ýa-da beýleki böleklerine ýa-da awtoryň haty, goly we ş.m.

9. Guramak: Tamamlanan billeti guratmak üçin temperaturaly ýerde goýuň.

1


Iş wagty: -20anwar-10-2023

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5