Keramiki mahabat krujkasyny özleşdirmek 8 aýna prosesi

Aşakdaky ädimler bar: çig maly barlamaksuw ulanmakkonsentrasiýasyny ölçemekaýnany aýyrmaksyrçany ulanmakguratmaksyrçany ýuwmakaýaklaryny arassalamak

1. Esasy tekerleri barlamak: esasy tekerleri birin-birin barlaň we hünärsiz esasy tekerleri ýok ediň.

2. Suwarmak: külüň arassa tekerlerinde berk birleşdirilmegi üçin külleri arassalaň we ökde tekiz tekerleri birin-birin suwlaň.

3. Konsentrasiýany ölçäň: azealpyldawuk çüýşäni ýalpyldawuk gaba deň derejede garmaly we degişli konsentrasiýany ölçemek üçin konsentrasiýa ölçeýjisini ulanyň.

4. thealpyldawuk ýuwmak: Aýnanyň hilini üpjün etmek üçin syrçanyň küýzesindäki syrçaly garyndylara garylan hapalary ýok etmek üçin sebet ulanyň.

5. Aýna: glalpyldawuk ýuwmak, ýalpyldawuk we beýleki usullar bilen ýalpyldawuk, ýönekeý tekeriň içini we daşyny syrmak üçin aýna.

6. Guramak: Aýnadan ýasalan syrçaly bedeni guratmak üçin belli bir temperaturaly ýerde goýuň.

7. Glalpyldawuk ýalpyldawuk: thealpyldawuk gatlagyň zerur galyňlygyna ýetmek üçin, guradylan syrçanyň bedenine ýalpyldawuk gatlak ulanylýar.

8. Aýaklary arassalamak: syrçaly bedeniň we beýleki ýerleriň aýaklaryndaky artykmaç syrçany aýyryň.

1


Iş wagty: -20anwar-07-2023

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5