Keramiki suw käsesini öndürmek prosesi

Umuman aýdanyňda, keramiki suw käseleriniň önümçilik prosesi keramiki önümçilikdir.Keramiki önümleriň önümçiligi önüm öndürmek pudagyna degişlidir.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, bu çig mallary önümlere öwürmekdir.Beýleki önüm öndürmekden tapawutlylykda, keramiki suw käseleriniň öndürilmegi özboluşly çig mal we önümçilik prosesine eýedir.

Gadymy Hytaýda keramika esasan el bilen ýasalypdyr we prosesler gaty köp bolupdyr.Ming neberesiniň alymy Song ingingxing “Jennetdäki zatlaryň ýaradylyşy” -da şeýle ýazypdyr: “Gural ýasamak üçin jemi ýetmiş iki bölek ulanylyp bilner.Jikme-jiklikleri tükenip bilmeýär. ”Keramiki önüm öndürmek üçin gadymy keramiki önümçiligiň çylşyrymlylygyny we ussatlygyny görkezýän 72 proses bar diýmekdir.Ylmyň we tehnologiýanyň we jemgyýetiň ösmegi sebäpli häzirki zaman keramika önümçiligi birneme ýönekeýleşdirildi we birleşdirildi, emma aslynda gadymy önümçilik bilen özboluşly meňzeşligi bar.

Keramiki suw käsesini gaýtadan işlemek (8 ädim)

Minerallary gaýtadan işlemekçig mal gaýtadan işlemekýuwmakdegirmen ýüklemekoperasiýadegirmenhowuza siňmekkönelişen

1. Mineral gaýtadan işlemek: magdan çeşmelerini we tegmilleri tapyň we amatly we ulanyp boljak çig mal saýlaň.

2. Çig materiallary gaýtadan işlemek:

(1) Daş çig malyny tigir degirmeni bilen ezmeli.

(2) Toprak materiallary açyk howada saklanýar we ýylboýy ýel, gün, ýagyş, doňmak we ş.m.

(3) Amalyň zerurlyklaryna görä, käbir çig mallary öňünden ýakyň.

3. Gaplamak: Garyndylary dürli palçyk we syrçaly görnüşlere görä ölçäň.

4. adingüklemek we üwemek: Taýýar palçygy ýa-da syrçany top degirmenine salyň.

5. Işleýiş: Top degirmeni palçyk syrçasynyň dürli gaýtadan işleme wagty talaplaryna laýyklykda işläp başlaýar.

6. Goýmak we üwemek: Palçyk we ýalpyldawuk süýümler görkezilen nepislige ýetenden soň, top degirmeninden boşadylýar.

7. Howuzyň içine eliň: palçyk howuzyň içine süzülýär we syrçaly ýalpyldawuk howza ýa-da syrçanyň içine atylýar.

8. Könelişen: Palçyk we syrçaly süýümleri has peýdaly etmek üçin ulanmazdan ozal belli bir wagt saklaň.

 

1


Iş wagty: -anwar-04-2023

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5