Keramiki suw käselerini çyzmak we emele getirmek prosesleri haýsylar?

Keramiki suw käsesiniň galyndylaryny açmak we özleşdirmek üçin birnäçe proses esasan aşakdaky 8 ädimi öz içine alýar:

Palçyk suwsuzlygypalçyk arassalamakpalçykçyzgyegirmebaglanyşykmöhürleme (harp)guratmak

1. Palçyk suwsuzlygy: Palçyk çekmek üçin palçyk ilki bilen belli bir mukdarda suwy aýyrmaly we ortaça ýumşak we gaty palçyk bolmaly.

2. Palçyk bilen meşgullanmak: palçygy birmeňzeş, howasyz ýa-da gaty az howa bilen ýerine ýetiriň.Palçyk täliminiň iki görnüşi bar: maşyn taýýarlygy we el bilen taýýarlamak.Maşyn okuwy wakuum palçykdan taýýarlaýyş maşynyny ulanýar, el bilen taýýarlamak bolsa palçyk palçykdan taýýarlanylýar.

3. Palçygy dyzlaň: Öwredilen palçygy laýyk palçyk bilen dyzlaň.

4. Zyňmak: palçygy aýlanýan tigiriň üstünde goýuň we deslapky dizaýna görä, boş bolan dürli şekilleri el bilen çykaryň.

5. Boş aýlanmak: Maşynyň tekerindäki boşlygy degişli galyňlygy we owadan görnüşi bilen boş ýere öwüriň.

6. Baglamak: gulaklary, aýaklary, deprek dyrnaklaryny we beýleki esbaplary ýaşyl bedene baglamak.Käbirleri has owadan etmek üçin ýaşyl bedeniň üstünde hamyr bezegi hem edýärler.

7. Marka (harp): awtoryň möhürini ýa-da awtoryň haty, gol we ş.m. aşaky aýagynda ýa-da ýaşyl bedeniň beýleki ýerlerinde möhür basmaly.

8. Guramak: El bilen çekilen boş ýerleri ýyly ýerde guradyň.

1


Iş wagty: -anwar-05-2023

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5